Rólunk


Bemutatkozás

Halásztelep, Kenderföldek, Kopaszhegy, Cserhegy  lakosainak,  nyaralóinak érdekeit képviselő egyesület

Alapítás: 

 • Alakuló közgyűlésünket 2021. március 6-án tartottuk, az egyesület megalakult 25 fő alapító tag részvételével.  Cégbírósághoz megtörtént az alapító okiratok beadása 2021. március 16-án.

Az egyesület célja:
A Halásztelep, Kenderföldek, Kopaszhegy, Cserhegy lakosainak, nyaralóinak összefogása, annak érdekében, hogy:

 • az egyesület tagjai megismerjék Tihany és ezen belül hangsúlyosan a Halásztelep, Kenderföldek, Kopaszhegy, Cserhegy, Tihanyrév környék fejlesztési irányait, tisztában legyenek az önkormányzat és a magánbefektetők terveivel, céljaival főként a saját környezetük, de azzal összefüggésben az egész Tihanyi-félszigetet érintően is
 • Az itt lakókat és nyaralókat érintő új szabályozásokkal és fejlesztésekkel kapcsolatban építő vélemények, javaslatok megfogalmazása, ezek továbbadása, képviselete 
 • Élhető és hosszú távon fenntartható környezet kialakítása
 • A Kenderföldek beépítésénél a terület egységes áttekintése, a teljes területre kiterjedő szemlélet
 • a jövőbeni beépítésnél élhető, szabadidős környezettel tagolt, kis családi- és üdülőházas kialakítás támogatása. Olyan házakat szeretnénk a Kenderföldeken látni, amik beleillenek Tihany és a környék kisházas, nyaralós szerkezetébe, ezek semmiképp sem terhelik túl tömegükben, lakásszámukban a környék kapacitását. Gondolunk itt a limitált út, közmű, strand kapacitásokra, és a Kenderföldek zöld, erdős jellegére, vízháztartására, csapadékvíz gyűjtő szerepére is.
 • Konkrét környezetünket szépítő, építő közös “kétkezi” akciók végrehajtása
 • Az egyesület minden politikai állásponttól független.

Az egyesület tevékenysége:

 • az Egyesület megalapítása megtörtént, a cégbírósági bejegyzés után folytatjuk a tagok felvételét
 • képbe kerülünk és folyamatosan nyomon követjük a környéken felmerülő építési eljárásokat és folyamatokat
 • képbe kerülünk és folyamatosan nyomon követjük azon jogalkotási és/vagy jogalkalmazási kérdéseket, mely hatással lehetnek a környezetünkre
 • a tagokkal megegyezve kialakítjuk az egyesület álláspontját a környékünk fejlesztéseivel kapcsolatban
 • az Egyesület érdekeit képviseljük a fejlesztőkkel és az Önkormányzattal kommunikálva
 • honlap létrehozása, ide felkerül minden információ, ami a környéket érinti
 • tagok e-mail listájának kezelése, rendszeresen hírlevelek küldése


Tagdíj:

 • éves tagdíj 50.000 / fő, ami csak utalással fizethető az egyesület bankszámlájára

Az egyesület tisztségviselői:

 • Haris György – elnök
 • Dr. Cseri Zsuzsanna – elnökségi tag
 • Rutainé Hatvani Andrea – elnökségi tag
 • Korda Péter – elnökségi tag
 • Horváth Gábor – elnökségi tag

Az egyesület képviseletében eljáró ügyvéd: 

 • Dr. Radó Rita

Új tagok felvétele

Egyesületünk várja új tagok felvételét.

Ennek menete a következő:

 1. Kérjük nyomtassa ki és töltse ki az alul található belépési és adatkezelési nyilatkozatot
 2. Küldje el ezeket Rutai Andreának a revbeerunk@revbeerunk.hu e-mail címre
 3. Személyesen is le tudja adni a Tihanyi Hajós Egylet kikötőjébe zárt borítékban Rutai Andrea nevére címezve

Elnökség

 • Haris György – elnök
 • Dr. Cseri Zsuzsanna – elnökségi tag
 • Rutainé Hatvani Andrea – elnökségi tag
 • Korda Péter – elnökségi tag
 • Horváth Gábor – elnökségi tag

Dokumentumok


Adatkezelési tájékoztató

1. BEVEZETÉS 

Jelen adatkezelési tájékoztató az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a  továbbiakban: GDPR), valamint az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a  továbbiakban: „Infotv.”) rendelkezéseivel összhangban kíván tájékoztatást nyújtani a  személyes adatok kezelésével összefüggésben. Jelen adatkezelési tájékoztató a fenti  jogszabályok által meghatározott alapfogalmakat az ezen jogszabályokban meghatározott  jelentéstartalommal használja.  

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására, különösen a  jogszabályoknak való folyamatos és teljeskörű megfelelés céljából.  

2. ADATKEZELŐ:  

Révbe Érünk Egyesület  

Székhely: 8237 Tihany, Kenderföld utca 19.  

Képviseli: Haris György, mint az Egyesület elnökségének elnöke  Email-cím: revbeerunk@revbeerunk.hu  

3. KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA ÉS IDEJE:  

Az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat a következő célok érdekében és időtartamon belül  kezelheti:  

3.1. Tagfelvételi kérelem elbírálása  

kezelt adatok köre név, lakóhely, anyja neve, születési idő
adatkezelés célja tagfelvételi kérelem elbírálása
adatkezelés jogalapja érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja  szerint
adatkezelés időtartama hozzájárulás visszavonásáig

3.2. Tagsági jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása  

kezelt adatok köre név, lakóhely, anyja neve, születési idő
adatkezelés célja tagsági jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek  gyakorlása
adatkezelés jogalapja érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja  szerint
adatkezelés időtartama tagsági jogviszony fennállása alatt

3.3. Kapcsolattartás

kezelt adatok köre név, email-cím, telefonszám
adatkezelés célja kapcsolatfelvétel az érintettel   
adatkezelés jogalapja érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja  szerint
adatkezelés időtartama hozzájárulás visszavonásáig

3.4. Tájékoztató anyagok küldése  

kezelt adatok köre név, email-cím, telefonszám
adatkezelés célja kapcsolatfelvétel az érintettel
adatkezelés jogalapja érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja  szerint
adatkezelés időtartama hozzájárulás visszavonásáig

4. ADATFELDOLGOZÓK, ADATOKAT MEGISMERŐK KÖRE  

A személyes adatokhoz adatfeldolgozóként az alábbi személyek férhetnek hozzá:  Adatfeldolgozó neve: Dr. Mezei Róbert Ügyvédi Iroda 

Székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 96.  

A személyes adatok kezelése mindvégig az Európai Unión belül történik. A személyes  adatokat az adatkezelő nem továbbítja harmadik országba vagy nemzetközi szervezetek  számára.  

Az adatkezelőt bíróság, hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szerv (a  továbbiakban együtt: „Megkereső”) megkeresheti személyes adatok közlése, átadása, iratok  rendelkezésre bocsátása érdekében. Amennyiben a Megkereső a pontos célt és az adatok  körét megjelölte, az adatkezelő a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül  szükséges személyes adatokat kiadhatja.  

5. AZ ÉRINTETT JOGAI ÉS IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI AZ  ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOSAN  

Az érintettnek joga van a rá vonatkozó adatokhoz hozzáférést kérni, az esetlegesen hibásan  tárol adatok helyesbítését kérni, a megadott hozzájárulását visszavonni, kérni mindazon rá  vonatkozó személyes adatok törlését, vagy az adatkezelés korlátozását kérni, amelyek  esetében az adatkezelési célja teljesült vagy jogalapja megszűnt. Ugyancsak joga van az  ügyfeleknek az adatkezeléssel szemben tiltakozni. A személyes adatok indokolatlan  késedelem nélkül törlésre kerülnek, ha a fentiek szerinti bármilyen okból a kezelésük jogalapja  megszűnt.  

Az adatkezelőhöz a fent megjelölt email címen nyújtható be panasz, tiltakozás, vagy  kezdeményezhető az érintett által bármilyen jogának gyakorlása.  

Amennyiben a személyes adatok kezelése az érintett hozzájárulásán alapul, az érintett a  személyes adatainak kezeléséhez az adatkezelőhöz címzett nyilatkozat útján bármikor  visszavonhatja az adatkezeléshez való hozzájárulását, melynek következtében az adtakezelő nem kezeli tovább az érintett személyes adatait. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a  visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet az  adatkezelésről, illetve teljesíti a helyesbítés, törlés, zárolás iránti kérelmét, kivéve, ha a  kérelemmel nem ért egyet. Adatkezelő a kérelem elutasítása esetén tájékoztatja a kérelmezőt  a kérelem elutasítását alátámasztó ténybeli és jogi indokokról.  

A személyes adatai kezelésével kapcsolatos panasz esetén javasoljuk, hogy keresse meg az  adatkezelőt a panasz kivizsgálása érdekében, a fent megjelölt elérhetőségen keresztül.  

Az érintett jogosult a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos kérelem elutasítása esetén a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti  törvényszéknél keresetet előterjeszteni.  

Az érintett jogosult továbbá a személyes adatok védelméhez való jog érvényesülése  érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását  kezdeményezni, az alábbi elérhetőségeken: székhely:1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.,  levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., e-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu  

Kelt: Tihany, 2021. március 25.  

Révbe Érünk Egyesület